Algemene voorwaarden    

Versie januari 2022

Gerline schrijft is een eenmanszaak, die gerund wordt door Gerline Schouten – Brandsen. Gerline schrijft is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77819292. 

Artikel 0 – algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij en ik, Gerline Schouten – Brandsen, afsluiten. Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing is. Mijn voorwaarden zijn bindend, tenzij we allebei schriftelijk akkoord zijn gegaan met andere voorwaarden. Achteraf wijzigen is niet mogelijk. 

Artikel 1 – offertes

 1. Voor een kennismaking- en briefinggesprek breng ik geen kosten in rekening. 
 2. Mijn offertes gelden een maand. 
 3. Ik behoud mij het recht om kosten in rekening te brengen als een kennismakingsgesprek overgaat in een werkoverleg. Ik benoem dit tijdens het gesprek en geef ter plekke een prijsopgave. Wil je een verslag van ons gesprek met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt mijn afgesproken tarief. 
 4. Als het maken van de offerte meer dan twee uur kost, breng ik deze uren in rekening. Dit is inclusief de mondelinge toelichting. Als je betaalt voor de offerte, maar we gaan geen samenwerking aan, dan blijven de voorstellen in de offerte mijn eigendom.
 5. Zodra je mij schriftelijk akkoord geeft op mijn offerte, hebben we officieel een samenwerking en ga ik aan de slag met jouw opdracht. 

Artikel 2 – opdracht en opdrachtbevestiging  

In mijn offerte beschrijf ik de opdracht, het doel, de omvang, inclusief eventueel vooraf gemaakte afspraken met betrekking tot de inbreng van de opdrachtgever, wie de tekst goedkeurt, op welke termijn, de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor eventuele verbetering van de tekst.

Artikel 3 – producten

Ik verkoop strippenkaarten, brainstormsessies en SEO-adviezen.

Artikel 4 – verzending en transport  

Bij verzendingen die ik betaal, kies ik voor de duurzaamste verzendwijze, tenzij we iets anders afspreken. Wil je liever een ander soort transport, dan zijn de kosten voor jou. 

Artikel 5 – retour

Online producten zijn niet retourneerbaar.

Artikel 6 – levering en levertermijnen  

 1. Als ik een tekst voor jou schrijf op basis van de prijs uit de offerte, kun je mijn tekst eenmalig herzien. 
 2. Bij correcties en eindredactie op basis van de prijs uit de offerte is er één correctieronde, tenzij we iets anders afspreken.
 3. Zolang de opdracht niet of niet helemaal door jou is betaald, blijven de rechten van de tekst bij mij. Een vergaande verbetering, meer dan een verbetering of veranderingen in de originele opdracht neem ik niet automatisch mee in de offerte en zie ik dus als een aanvullende opdracht. Als je dat wenst, maak ik voor die aanvullende opdracht graag een nieuwe offerte. Zonder aanvullende offerte gelden mijn oorspronkelijke voorwaarden en zal ik extra uren volgens het afgesproken tarief in rekening brengen. 
 4. Bij grote veranderingen van mijn geleverde bijdrage kan ik, op grond van de Auteurswet, het gebruik van mijn bijdrage verbieden, van je vragen dat je mijn naam niet vermeldt of dat je gebruik maakt van een pseudoniem.  
 5. Je bent verplicht om mij te betalen voor mijn geleverde werk, ook als je mijn tekst niet gebruikt. Als je de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, ben ik niet verplicht de teksten die nog niet af zijn aan te leveren. Wel heb ik recht op betaling van mijn verrichte werkzaamheden en een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van je opdracht.
 6. De leveringstermijnen die we afspreken zijn geen fatale termijnen, tenzij we dit schriftelijk vastleggen. Als ik niet op tijd ben met mijn levering, heb je geen recht op schadevergoeding, het stoppen van de overeenkomst of het niet-nakomen van je verplichtingen ten opzichte van mij.
 7. Als de uitvoering of de levering van het werk door verzuim of door overmacht aan jouw kant vertraging oploopt, kan ik ervoor kiezen om het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Alle bijkomende kosten, die ik al gemaakt heb, breng ik ook in rekening.
 8. Breinstorm en SEO-praat plan je in tijdens het bestelproces in mijn online agenda. Met de strippenkaart bepaal jij wanneer ik jouw geld in je bedrijf investeer. De strippenkaart is één jaar geldig.

Artikel 7 – wijziging of annulering opdracht 

 1. Bij een opdrachtwijziging, waarbij mijn werkuren omhoog gaan, geldt dat als een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht kan ik, op jouw verzoek, een aanvullende offerte maken. 
 2. Als je na je akkoord op mijn offerte nog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht wilt, ontvang ik die graag op tijd via mail. Bij mondelinge of telefonische wijzigingen is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor jou. 
 3. Als de opdracht wijzigt, schuift de levertermijn op. 
 4. Als de overeenkomst op welke manier dan ook wijzigt, heeft dit gevolgen voor de oorspronkelijke overeenkomst. Dit heeft ook consequenties voor de prijs. Ik zal zoveel mogelijk vooraf een prijsopgave doen. 
 5. Wil je dat ik je opdracht niet meer uitvoer? Even goede vrienden. Wel breng ik het afgesproken bedrag inclusief alle bijkomende kosten in rekening. 
 6. Als ik door jouw gedrag, bijvoorbeeld onbereikbaarheid, de opdracht niet kan afronden, heb ik het recht om de opdracht te staken. Ook heb ik het recht het volledige, afgesproken bedrag in rekening te brengen.
 7. Ik heb het recht om zonder aanmaning of tussenkomst van de rechter de opdracht gedeeltelijk of helemaal te stoppen. Hierbij ben ik niet verplicht om de schadevergoeding te betalen als: 
 • jij een verplichting uit onze overeenkomst niet nakomt.
 • jij een faillissement of uitstel van betaling aangevraagd hebt. 
 • jouw bedrijf wordt opgeheven. 
 1. Als er van mijn kant sprake is van overmacht, laat ik je dat direct weten. Mijn werkzaamheden schuiven dan door. Als ik twee maanden niet in staat ben om jouw opdracht uit te voeren, heb jij en ik allebei het recht onze overeenkomst schriftelijk te stoppen. Je bent verplicht om wat ik al heb gedaan, af te nemen en mij daarvoor te betalen. 
 2. Overmacht geldt bij ziekte en tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid. Ik ben in dat geval niet verplicht om jouw opdracht volgens afspraak op te leveren. Jij hebt ook geen recht op vergoeding van kosten, schade of rente. 

Artikel 8 – tarieven en kosten  

 1. Mijn bedragen zijn BTW-vrij, tenzij we anders afspreken. Ik hanteer een uurtarief of een vaste vergoeding volgens de offerte of een combinatie daarvan. 
 2. Ik houd mijn gemaakte uren en kosten bij en stuur je dit overzicht toe als je daarom vraagt. Dit geldt niet als we vooraf een vaste vergoeding voor de opdracht afgesproken hebben.  
 3. Noodzakelijke kosten die ik maak voor reizen, parkeren of telefoontjes breng ik naast ons afgesproken tarief apart in rekening. 
 4. Bij een samengestelde prijsopgave ben ik niet verplicht om een gedeelte van de offerte uit te voeren tegen het recht evenredige deel van de prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten. 
 5. 3 maanden na het sluiten van onze overeenkomst heb ik het recht om mijn tarieven met maximaal 5% te verhogen. Jij hebt het recht om op basis daarvan onze overeenkomst te stoppen. Wel ben je verplicht om alle werkzaamheden, die ik al gedaan heb, te betalen. 
 6. Prijzen van online producten staan in het bestelformulier aangegeven.

Artikel 9 – betaling  

 1. Rond ik jouw opdracht binnen een maand af, dan krijg je een factuur na het afronden van mijn werkzaamheden. 
 2. Jouw betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum binnen zijn. 
 3. Bij langdurige en/of grote opdrachten stuur ik maandelijks tussentijdse facturen. 
 4. Als je afwijkt van mijn betalingstermijn, breng ik je rente in rekening. Deze rente komt overeen met de wettelijke rente. Delen van de maand bereken ik als volle maanden. 
 5. Alle kosten die ik maak om mijn niet op tijd betaalde facturen bij jou te vorderen, breng ik bij jou in rekening. Deze kosten zijn tenminste 10% van het te betalen bedrag met een minimum van €100,-. 
 6. Ook als je mijn teksten niet gebruikt, ben je verplicht mij voor mijn werk te betalen.
 7. Ik heb het recht om voor het afleveren van de opdracht de helft van het totale bedrag als aanbetaling te vragen. Ik stop met het afronden van de opdracht als je mij de aanbetaling niet kunt of wilt betalen.
 8. Online producten betaal je met Ideal via Mollie. Sommige producten worden verkocht op basis van factuur. Bij deze producten vind je een betalingslink in de bijgaande e-mail. Deze betaling kan ook voldaan worden met Ideal via Mollie.

Artikel 10 – auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

 1. Zolang ik de teksten nog niet opgeleverd heb of jij ze nog niet betaald hebt, heb ik het auteursrecht.
 2. Je mag opgeleverde teksten hergebruiken voor andere doelen.
 3. Als je ervoor kiest om mijn tekst dusdanig te veranderen dat ik er niet meer achtersta, kan ik op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. Je bent verplicht om mij te betalen voor mijn verrichte werk. Als dit leidt tot het tussentijds annuleren van de opdracht, dan ben je verplicht om mij een schadevergoeding te betalen voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten op mijn teksten, foto’s, beelden en andere materialen zijn van mij. Of heb ik in beheer met toestemming van de rechthebbende.

Artikel 11 – aansprakelijkheid  

 1. Als inhoudelijk deskundige ben jij verplicht om de informatie aan te leveren die ik nodig heb om je teksten te schrijven. Jij zorgt ervoor dat de teksten die je aanlevert inhoudelijk kloppen. Jij bent aansprakelijk voor de inhoud. Ik ben niet aansprakelijk, tenzij je kunt aantonen dat er sprake is van opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid van mijn kant. 
 2. Ik schrijf mijn teksten en geef mijn adviezen op basis van mijn beste kennis en inspanning. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door mijn opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Jouw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van spullen, materiaal of gegevens die jij beschikbaar stelt. Het risico is voor jou. 

Artikel 12 – annuleringsvoorwaarden

Annuleren van een sessie zoals breinstorm en SEO-praat moet 24 uur van tevoren gebeuren. Annuleer je minder dan 24 uur van tevoren? Dan geef ik geen geld terug. Wel bied ik 50 procent korting op een volgende sessie die je bij mij boekt.

Artikel 13 – privacy policy

Ik bescherm je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie mijn privacybeleid doornemen.

artikel 14 – klachten

Heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst of de facturatie van mijn werkzaamheden? Dan hoor ik dat graag binnen acht dagen nadat ik de opdracht opleverde of de factuur stuurde. Stuur je klacht zo volledig mogelijk omschreven naar info@gerlineschrijft.nl. Ik handel je klacht zo snel mogelijk af of uiterlijk binnen acht dagen nadat ik je klacht heb ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen acht dagen een bevestiging van ontvangst van je klacht en laat ik weten wanneer ik een inhoudelijk antwoord verwacht te kunnen geven. De gegevens uit mijn administratie zijn beslissend, tenzij je tegenbewijs hebt. Als we de klacht niet samen kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

artikel 15 – geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die ik met jou sluit is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter in Apeldoorn bevoegd.